PRIVACY STATEMENT

WEBSITE STATER

Algemeen

Deze website wordt beheerd door Stater Belgium (hierna Stater), met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Allianz Tower, Koning Albert II-laan 32, ingeschreven in de KBO (RPR Brussel) onder nummer 0473.774.625.

Als servicer voor hypothecaire en consumentenlening handelt Stater Belgium uitsluitend als verwerker voor de gegevensverwerking. Voor deze activiteiten heeft Stater Belgium met haar klanten (banken, kredietinstellingen, verzekeringen,…) duidelijk afspraken gesloten conform artikel 28 van de GDPR.

Huidige privacy policy is uitsluitend van toepassing voor de gegevensverwerking die Stater Belgium uitvoert als verwerkingsverantwoordelijke en dit voor de gegevens die haar via deze website meegedeeld werden door haar prospecten en/of sollicitanten voor openstaande vacatures bij Stater Belgium.

Bij Stater streven we ernaar uw privacy zo veel mogelijk te beschermen. We gebruiken alleen informatie die we over u verzamelen via onze website met het oog op het verbeteren van deze website, zoals hieronder nader wordt bepaald.

Welke gegevens verzamelt en verwerkt Stater via haar website

Bij Stater streven we ernaar uw privacy zo veel mogelijk te beschermen. We gebruiken informatie die we over u verzamelen via onze website alleen met het oog op het verbeteren van deze website, zoals hieronder nader wordt bepaald.

We verzamelen:

  • vragen, vragen of feedback die u via deze website achterlaat, inclusief uw e-mailadres als u contact met ons opneemt;
  • uw Internet Protocol (IP) -adres, apparaat-specifieke informatie en details over welke versie van de webbrowser u hebt gebruikt; en
  • informatie over hoe u deze website gebruikt; we verzamelen die gegevens met behulp van cookies en pagina-tagging-technieken.

Als u meer wilt weten over welke persoonlijke gegevens we hebben en welke verwerking we met betrekking tot die gegevens uitvoeren, neem dan contact met ons op via dpo@stater.be. We zullen u graag de relevante informatie verstrekken. Voor vragen die verder gaan dan een eenvoudige vraag om inlichtingen, kunnen wij u vragen zich te identificeren, zodat wij zeker zijn dat wij de gevraagde informatie en gegevens aan de juiste persoon verstrekken.

Toegang tot en het openbaar maken van informatie verzameld via onze website

De gegevens die we verzamelen via deze website, kunnen alleen worden geraadpleegd door geautoriseerde personen in Stater Belgium en geselecteerde derden die ons voorzien van website-ondersteuning en ontwikkelingsservices (en hun onderaannemers en vertegenwoordigers).

Afgezien van het bovenstaande, maken we uw persoonlijke gegevens niet bekend aan derden, behalve zoals beschreven in dit beleid.

Behalve voor wat betreft Google Analytics (zie hieronder),  slaan we uw gegevens op onze servers  in onze vestiging in Belgïe.

Gebruik van informatie

We kunnen uw persoonlijke gegevens gebruiken om de inhoud en functionaliteit van onze website te verbeteren (zoals het bepalen van pagina’s van de door gebruikers bezochte website en de frequentie van dergelijke bezoeken).

Om uw persoonlijke informatie te verwerken en te gebruiken in overeenstemming met dit privacybeleid, vertrouwen wij op de wettelijke basis dat een dergelijke verwerking noodzakelijk is voor de doeleinden van legitieme belangen die door Stater Belgium worden nagestreefd, om het gebruik en de functionaliteit van de website te controleren en om ervoor te zorgen dat deze website met de best mogelijke ervaring wordt aangeboden aan bezoekers.

IP-adressen

Wij kunnen informatie over uw computer verzamelen, waaronder indien beschikbaar uw IP-adres, besturingssysteem en browsertype, voor systeembeheer. Dit zijn statistische gegevens over de browse-acties en patronen van onze gebruikers en identificeren op zichzelf geen enkele persoon.

Google Analytics

Wij maken gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. Google Analytics maakt gebruik van cookies om ons te helpen analyseren hoe u van stater.be gebruik maakt. Uw IP-adres wordt hierbij gemaskeerd. De door de cookie gegenereerde informatie (exclusief uw IP-adres) wordt overgebracht naar Google Inc. en wordt door Google Inc. opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google Inc. gebruikt deze informatie om voor ons bij te houden hoe u de website gebruikt. Ook maakt Google Inc. rapporten op over de activiteiten op onze website. Google Inc. mag deze informatie alleen aan derden verschaffen indien Google Inc. hier wettelijk toe wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google Inc. verwerken. Omdat Stater uw IP adres maskeert kan Google Inc. uw gedrag niet combineren met andere gegevens waarover Google Inc. beschikt. Google Inc. en al haar dochterondernemingen, waaronder Google Analytics, houden zich aan de afspraken die de Europese Unie met de Verenigde Staten heeft gemaakt in het kader van het waarborgen van de privacy. Lees voor meer informatie

https://www.google.com/intl/nl/policies/privacy.

Bewaartermijn Google Analytics

Uw gegevens verwerkt via Google Analytics worden gedurende 14 maanden bewaard vanaf het einde van de maand waarop u deze website hebt bezocht.

Bewaartermijn e-mail adressen en andere persoonlijke gegevens meegedeeld via de website

De persoonlijke gegevens (e-mailadres, naam, adres, professionele gegevens) die u ons via onze website meegedeeld heeft als prospect of als sollicitant voor openstaande vacatures bij Stater Belgium worden niet langer bewaard dan wat nodig is voor het beoogde doel en zijn onderworpen aan specifieke bewaartermijn en reglementering in functie van de aard van de relatie. Voor meer informatie hieromtrent, kunt u ons contacteren via dpo@stater.be.

Cookies

Zie onze Cookieverklaring. Cookieverklaring Stater Belgium nv. (NL)

Toegang tot en bijwerken van uw persoonlijke gegevens

Voor zover wordt voldaan aan de voorwaarden die de toepasselijke wet- en regelgeving in dit verband voorziet, hebt u verschillende rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens, die elk kosteloos kunnen worden uitgeoefend.

Samenvattend omvatten die rechten:

  • het recht tot inzage tot de persoonlijke informatie die we over u hebben;
  • ons te vragen om eventuele fouten in uw persoonlijke informatie die wij bewaren te corrigeren;
  • het wissen van persoonlijke informatie over u in bepaalde situaties vereist;
  • de persoonlijke informatie over u die u ons via onze website heeft verstrekt in een gestructureerd, veelgebruikt en machinaal leesbaar formaat te krijgen en ons verplichten om deze gegevens in bepaalde situaties aan een derde partij door te geven;
  • u verzetten in bepaalde andere situaties tegen het verder verwerken van uw persoonlijke gegevens; en / of
  • het recht hebben onze verwerking van uw persoonlijke gegevens in bepaalde omstandigheden te beperken.

Als u een van deze rechten wilt uitoefenen, neemt u contact met ons op via dpo@stater.be. Voor de uitvoering van deze rechten, kunnen wij u echter vragen zich te identificeren, zodat wij zeker zijn dat wij de gevraagde informatie en gegevens aan de juiste persoon verstrekken.

Toepassing

Deze privacy statement is niet van toepassing op websites van derden die via links op deze website kunnen worden bezocht.

Herziening

Stater behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in deze privacy statement. Het is daarom aan te raden deze privacy statement regelmatig te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

De laatste revisie dateert van 16 mei 2019.

Klachten met betrekking tot de verwerking van uw gegevens

Stater Belgium heeft haar eigen Data Protection Officer (DPO) aangesteld: de heer Olivier Devresse. U kunt hem per post contacteren op het adres: Stater Belgium – DPO – Allianz Tower, Koning Albert II-laan 32 te 1000 Brussel.

Als u een klacht wilt indienen over hoe wij, als verantwoordelijke voor de verwerking, uw persoonlijke gegevens hebben behandeld, neemt u contact op met onze DPO door hetzij een brief naar hem te richten op het hierboven vermelde adres, hetzij per e-mail verzonden naar het adres: dpo@stater.be.

Het toezicht op het eerbiedigen van de bepalingen in zake de gegevensbescherming wordt uitgeoefend door Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA). U kunt een klacht indienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit hetzij per post verzonden naar het adres: Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, hetzij per e-mail verzonden naar het adres: contact@apd-gba.be, hetzij telefonisch op +32 2 274 48 35.

Voor alle bijkomende inlichtingen over de gegevensbescherming in België kunt u ook de website raadplegen van die Autoriteit (Meer informatie).